PAPAYA RESTAURANT

Brand identity


Papaya restaurand design

Papaya is a thai cuisine elegant restaurant.
The brand design refers to the thai alphabet and papya leaves.+48663363940
marta.karkosa@gmail.com